Відділ освіти Гніванської міської ради

Оголошення на заміщення вакантної посади консультанта КУ "ЦПРПП"

Конкурс на заміщення вакантної посади консультанта КУ «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Гніванської міської ради

Термін подання документів для участі у конкурсі з 08 листопада 2021 року по 29 листопада 2021 року.

Найменування і місце знаходження закладу: КУ «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Гніванської міської ради,  вул. Соборна, 56,  м. Гнівань,  Вінницької області.

Найменування посади та умови оплати праці: консультант; умови оплати праці: 14 тарифний розряд.

Кваліфікаційні вимоги до консультанта Центру  відповідно до Закону України  «Про повну загальну середню освіту»:

 • є громадянином України;
 • вільно володіє державною мовою;
 • має вищу педагогічну освіту ступеня не нижче магістра (спеціаліста);
 • стаж педагогічної роботи не менше п’яти років,
 • досвід впровадження інновацій, педагогічних новацій і технологій у системі освіти, у тому числі інформаційно-комунікаційних, організаторські здібності.

Перелік документів для участі у конкурсі:

 • заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
 • автобіографія та/або резюме;
 • копія паспорта громадянина України;
 • копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);
 • копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше п’яти років на день їх подання;
 • мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може надати інші документи, що підтверджують її професійні та/або моральні якості.

Етапи проведення конкурсу:

 • допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі;
 • проведення конкурсного відбору, визначення переможця конкурсу.

Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:

 • кваліфікаційного іспиту на знання Законів України з питань освіти;
 • співбесіди.

Документи подаються до 29 листопада 2021 року (включно)  з 10.00  до 13.00  за адресою:  вул. Соборна, 56, відділ освіти Гніванської міської ради.

Відповідальна особа: Веслова Яна Володимирівна, номер тел.: +380963607262, ел. пошта. [email protected]

Примірний перелік питань

до тестової перевірки на знання законодавства України у сфері освіти, особливостей організації освітнього процесу у закладах освіти, педагогічних новацій, планування та визначення траєкторії професійного розвитку педагогічних працівників  тощо

 

 1. Що входить до системи освіти?
 2. На яких рівнях здобувається повна загальна середня освіта?
 3. Педагогічна інтернатура – це:
 4. Якими є наслідки для педагогічних працівників, стосовно яких встановлено факт порушення академічної доброчесності?
 5. З якою періодичністю переглядаються державні стандарти загальної середньої освіти?
 6. Хто має право ініціювати проведення інституційного аудиту у позаплановому порядку?
 7. Що відбувається за результатами атестації педагогічних працівників?
 8. На що спрямовується не менше 10 відсотків загальної кількості академічних годин  для підвищення кваліфікації педагогічного працівника, що оплачується за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів?
 9. Якими є форми заходів державного нагляду(контролю) у сфері загальної середньої освіти?
 10.  Що належить до обов’язкових складових Єдиної державної електронної бази з питань освіти(ЄДЕБО)?
 11.  Якою є мінімальною тривалість навчального року?
 12. Якою є мінімальна тривалість безперервної навчальної діяльності учнів закладів загальної середньої освіти для 2-4  років навчання?
 13. Який тип закладу забезпечує здобуття базової середньої освіти?
 14. Що містить освітня програма?
 15. Які форми здобуття освіти є індивідуальними?
 16. Хто здійснює управління закладом загальної середньої освіти?
 17. Хто є учасником освітнього процесу в закладах освіти?
 18. Яка періодичність проходження атестації педагогічним працівником?
 19.  Хто обирає вид, форму та суб’єкта підвищення кваліфікації?
 20. Що означає якість освіти?
 21. Яка освіта вважається спеціалізованою?
 22. З якого віку, як правило, здобувається початкова освіта?
 23. Хто розподіляє кошти на підвищення кваліфікації педагогічних працівників?
 24. Хто здійснює соціально-педагогічний патронаж у системі освіти?
 25. Яким шляхом держава здійснює фінансування освіти осіб з особливими освітніми потребами за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів?
 26. Хто визначає структуру і тривалість навчального року, навчального тижня, навчального дня, занять, відпочинку між ними?
 27. Хто затверджує статут закладу освіти?
 28. На який період розрахована Концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа»?
 29. Які основні завдання центру професійного розвитку педагогічних працівників?
 30. Спілкування, спрямоване на отримання вигоди від співрозмовника з використанням різних прийомів(лестощі, залякування, обман, демонстрація доброти) – це спілкування …
 31. Приписування подібних характеристик всім членам будь-якої соціальної групи або спільності- це:
 32. Виявлення розриву (відповідності) між вимогами педагогічного процесу і рівнем актуального розвитку суб’єкта становить сутність психолого-педагогічної  …
 33. Провідною діяльністю для молодшого шкільного віку є …
 34. Практичне заняття з вироблення конкретних психологічних умінь і навичок, технік або прийомів називається …
 35. Припущення, що висувається як тимчасове на основі наявних спостережень і уточнюється наступними експериментами, називається …
 36. Індивідуально-психологічні якості школяра, що визначають його успіхи в оволодінні знаннями і вміннями  в процесі навчальної діяльності, називаються…
 37. Нонконформізм – модель розвитку відносин між особистістю і колективом, коли …
 38. Система діяльності з відпрацювання певних алгоритмів навчально-пізнавальних дій і способів вирішення завдань в ході навчання (тести і практичні вправи )- це :
 39. Якій з ключових компетентностей Державного стандарту початкової освіти (від 21 лютого2018 року №87, зі змінами) належить таке трактування: передбачає опанування уміннями і навичками, необхідними для подальшого навчання, організацію власного навчального середовища, отримання нової інформації з метою застосування її для оцінювання навчальних потреб, визначення власних навчальних цілей та способів їх досягнення, навчання працювати самостійно і в групі?
 40. Якими ознаками можна охарактеризувати педагогіку партнерства?
 41.  Діяльність якої громадської організації, яка діє на території України з 2015 року, спрямована на відкритий обмін педагогічним досвідом спільноти відповідального вчительства і співпрацю за принципом «Give-Get»?
 42. Інновація- це…
 43. Що означає термін «універсальний дизайн у сфері освіти»?
 44. Метою інтерактивного навчання є …
 45. Що розуміють під поняттям «наукова організація праці педагога»?
 46. Що таке «інноваційна освітня діяльність»?
 47. Інноваційний процес – це комплексна діяльність, яка передбачає логічний ланцюг…
 48. Інновації в змісті освіти – це …
 49. Який з принципів організації методичної роботи з педагогічними кадрами зумовлює використання психолого-педагогічних досягнень в педагогічній діяльності?
 50. Що таке діагностування результатів навчання?
 51. Що передбачає підвищення якості освіти в контексті нового Державного стандарту?
 52. Сучасний стандарт освіти передбачає «горизонтальну гнучкість», що означає …
 53. Яка назва нового інтегрованого курсу в початковій школі?
 54. За допомогою якої програми можна підготувати буклет, бюлетень?
 55. Скільки ключових компетентностей затверджено Новим Державним стандартом початкової освіти?
 56. Який складник Базового навчального плану є обов’язковим для закладів загальної середньої освіти незалежно від їх підпорядкування та форм власності?
 57. Які ролі в освітньому процесі повинен виконувати сучасний вчитель НУШ?
 58. Корекція з позиції психології – це …
 59. Булінг в інклюзивному середовищі – це …
 60. З якою метою запроваджується інклюзивна освіта?